Algemene leveringsvoorwaarden VoiP en Internetdiensten van Compudent

Per 1 november 2018

Inhoud

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Algemeen
Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst en duur
Artikel 4: Wijzigingen
Artikel 5: Verplichtingen Klant en gebruik van de Dienst
Artikel 6: Beschikbaarheid Dienst
Artikel 7: Vergoedingen
Artikel 8: Betaling
Artikel 9: Overmacht
Artikel 10: Verzuim en ontbinding
Artikel 11: Klachten
Artikel 12: Aansprakelijkheid Compudent
Artikel 13: Vrijwaring Klant
Artikel 14: Persoonsgegevens
Artikel 15: Intellectuele eigendom
Artikel 16: Verhuizing
Artikel 17: Contractsoverneming
Artikel 18: Verjaringstermijn
Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

1. Definities

 • Account : de gebruikersnaam (namen) en het wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem;
 • Accountgegevens : gegevens betreffende de Klant die Compudent verzamelt en bewaart in het kader van de facturering, zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens, alsmede – indien van toepassing en voor zover mogelijk – telefoonnummers, bankrekening-nummers;
 • Beheeraccount: de (hoofd)gebruikersnaam van de Klant waarmee de Klant administratieve handelingen kan verrichten in het service centre
 • Dienst: iedere Dienst die het onderwerp vormt van een Overeenkomst;
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Compudent een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie Compudent een aanbieding doet;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Compudent en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Schrijfruimte : geheugenruimte die Compudent in het kader van een Overeenkomst aan een Klant ter beschikking stelt;
 • Systeem: computer- en aanverwante apparatuur van Compudent waarmee Compudent de Klant toegang tot het internet verleent;
 • Verkeersgegevens: gegevens omtrent het communicatiegedrag van de Klant die de Klant genereert op het Systeem;
 • Compudent, statutair gevestigd te Utrecht en kantoor houdende te Utrecht.
 • Internetaansluiting: Een door Compudent geleverde aansluiting ten behoeve van het gebruik van internetdiensten aan Klant.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Compudent en de Klant.
2.2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Klant wordt door Compudent uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst en duur

3.1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Compudent niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Klant geen rechten ontlenen. De Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Compudent een order van de Klant schriftelijk of elektronisch aanvaardt. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de Klant binnen die
termijn de offerte accepteert, heeft Compudent het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen Overeenkomst wenst te sluiten.
3.2. Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden.
3.3. Na afloop van de overeengekomen termijn wordt een Overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van beide partijen vóór het verstrijken van die overeengekomen termijn met inachtneming van een termijn van één maand gerekend vanaf het einde van de betreffende kalendermaand schriftelijk of elektronisch aan de andere partij te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen voortzetten.
3.4. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen telkens door beide partijen met inachtneming van een termijn van één maand gerekend vanaf het einde van de betreffende kalendermaand worden opgezegd.
3.5. Compudent stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

4. Wijzigingen

4.1. Compudent heeft het recht deze Voorwaarden, de Overeenkomst, de (technische eigenschappen van de) Dienst en/of de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Die wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan de Klant worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 30 dagen in werking zullen treden. Uitsluitend ingeval de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt heeft de Klant, het recht om binnen de genoemde 30 dagen na de bekendmaking de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzing in werking treedt.
4.2. Compudent heeft met name het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het Account, in de IP-adressen en E-mailadressen. Compudent zal de Klant in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk informeren. Een dergelijke wijziging geeft de Klant nimmer het recht de Overeenkomst op te zeggen.
4.3. Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel danwel een voor de branche relevante rechterlijke uitspraak Compudent noodzaakt tot het aanpassen van haar Voorwaarden, de Overeenkomst, de Dienst (en/of de tarieven), kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst op te zeggen.
4.4. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

5. Verplichtingen Klant en gebruik van de Dienst

5.1. De Klant draagt zorg voor de voor het gebruik van de Dienst noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen. Compudent is gerechtigd daaraan bepaalde eisen te stellen. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst door de klant of door het gebruik van de aangesloten apparatuur, zal de Klant aan de door Compudent te geven voorschriften gevolg geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Compudent noodzakelijk is, kan Compudent de dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
5.2. De Klant is gebonden aan de overeengekomen Schrijfruimte. Bij overschrijding heeft Compudent het recht om nadat de Klant is gewaarschuwd informatie van de Klant te verwijderen, zulks ten behoeve van het goed functioneren van de Dienst.
5.3. De Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Klant zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan het Systeem. In het bijzonder ook zal de Klant geen wettelijke regels overtreden.
5.4. De Klant is verplicht zorg te dragen voor afdoende maatregelen ter beveiliging van zijn computer, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen).
5.5. Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de Schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.
5.6. In de abuse-policy, zoals gepubliceerd op FIEBER’s website, is omschreven wat Compudent onder abuse (internetmisbruik) verstaat. Tevens zijn daar de consequenties voor de Klant van door Compudent geconstateerd internetmisbruik omschreven.
5.7. Het is de Klant niet toegestaan zonder toestemming van Compudent zijn Account te gebruiken om een internetcafé, belhuis of een soortgelijke onderneming te exploiteren.
5.8. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de Klant heeft Compudent het recht zonder nadere aankondiging de Dienst al dan niet geheel buiten gebruik te stellen. De Klant is alsdan gehouden de instructies van Compudent op te volgen. Compudent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de Klant of een derde wordt geleden als gevolg van buitengebruikstelling van de Dienst op grond van geconstateerd of vermoed internetmisbruik.
5.9. Behoudens toestemming van Compudent is het de klant niet toegestaan zijn Account en daaruit voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen danwel in gebruik te geven. De Klant staat jegens Compudent in voor al het gebruik dat – al dan niet met zijn toestemming – van zijn Account wordt gemaakt.
5.10. Om internetmisbruik zoveel mogelijk te voorkomen heeft Compudent het recht maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om haar netwerk, overige Compudent-klanten, het internet en derden tegen vormen van misbruik te beschermen.
5.11. De Klant geeft Compudent of haar leveranciers toestemming om in het geval van een Internetaansluiting in het aangegeven aansluitadres eventueel de benodigde (graaf)werkzaamheden te verrichten.

6. Beschikbaarheid Dienst

6.1. Compudent is gerechtigd de inhoud van de Dienst(en) technisch zo in te richten als Compudent op enig moment beslist. Compudent behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst(en) en procedures door te voeren.
6.2. Compudent spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk te verlenen. Zij streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Compudent kan echter in dit opzicht geen garanties geven. Onder meer door technische storingen kan Compudent geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst. Indien en voor zover onbelemmerde toegang voor de Klant van groot belang c.q. noodzakelijk is, dient de Klant met deze beperkingen rekening te houden en zelf voor passende oplossingen zorg te dragen.
6.3. Compudent is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijk door Compudent te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van het Systeem en/of de Dienst. Compudent zal de Klant tijdig vooraf informeren. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal zij dit zo spoedig mogelijk achteraf doen.

7. Vergoedingen

7.1. Compudent zal voor de Dienst vergoedingen in rekening brengen volgens de daarvoor door Compudent vastgestelde tarieven, onder meer gepubliceerd op Compudent’s website.
7.2. Die vergoedingen kunnen bestaan uit éénmalig verschuldigde bedragen, periodiek verschuldigde vaste bedragen en periodiek verschuldigde variabele (gebruiksafhankelijke) bedragen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen of belastingen.
7.3. Voor de berekening van gebruiksafhankelijke vergoedingen is de administratie van Compudent doorslaggevend, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.
7.4. De startdatum van de periodieke vergoeding is de datum waarop dienst in gebruik wordt gesteld cq. De Internetaansluiting wordt geactiveerd door Compudent.

8. Betaling

8.1. De aan Compudent verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling per automatische incasso te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Compudent zendt de Klant daartoe (elektronische) facturen. Voorzover geen sprake is van automatische incasso is de Klant verplicht om de facturen van Compudent binnen de gestelde termijn te betalen. Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. De Klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Compudent op te schorten dan wel vorderingen te verrekenen.
8.2. Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Compudent zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Dat geldt ook indien de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven en de automatische incasso niet tijdig slaagt.
8.3. De Klant is vanaf datum verzuim over alle bedragen een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Compudent is tevens gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten worden bekend gemaakt op de website van Compudent. Daarnaast is de Klant verplicht Compudent alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Indien Compudent, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de Klant richt, en deze nog steeds niet heeft betaald, is Compudent gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
8.4. Indien op enig moment bij Compudent gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, heeft Compudent het recht om, alvorens de Dienst (verder) te leveren, van de Klant te eisen dat deugdelijke zekerheid wordt gesteld, in een naar keuze van Compudent aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie.
8.5. Bezwaren tegen de hoogte van de door Compudent in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum bij Compudent kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

9. Overmacht

9.1. Indien Compudent door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2. Een tekortkoming in de dienstverlening kan Compudent niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de
telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingen en bedrijfssluitingen. In geval van overmacht, vervalt de verplichting van Compudent tot nakoming van de Overeenkomst. Compudent is dan geen schadevergoeding verschuldigd.
9.3. Indien de overmachttoestand langer dan twee weken heeft geduurd hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. De Klant heeft ingeval van overmacht van Compudent geen recht op schadevergoeding.

10. Verzuim en ontbinding

10.1. Bij verzuim van de Klant of in een van de in artikel 10.4 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Compudent op de Klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Compudent bevoegd tot opschorting van de levering (buitengebruikstelling) van de Dienst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Compudent op grond van de wet of de Overeenkomst.
10.2. In geval van verzuim van de Klant zal Compudent de Dienst weer leveren als de Klant binnen een door Compudent gestelde termijn alsnog nakomt. Voor deze indienststelling is de Klant kosten verschuldigd.
10.3. Zowel Compudent als de Klant kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.
10.4. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, alsmede in geval de Klant handelingsonbekwaam is of wordt, onder bewind wordt gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Compudent binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

11. Klachten

11.1. Klachten over de uitvoering door Compudent van de Overeenkomst (storingen in het functioneren van de Dienst) dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk of elektronisch bij Compudent te worden gemeld. Na het constateren van enige storing is de Klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van schade. De Klant zal alle voor onderzoek en oplossing van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Compudent in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de Dienst en daarmee samenhangende factoren. Indien de Klant niet tijdig klaagt, verliest hij zijn rechten.
11.2. Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken in een Dienst zal Compudent zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk weg te nemen teneinde het volledig gebruik van de Dienst door de Klant mogelijk te maken. Voor zover mogelijk zal Compudent de Klant over de termijn waarbinnen het herstel zal kunnen plaatsvinden informeren.
11.3. Kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van Compudent. Compudent kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen, indien de storing is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van de Klant.
11.4. Door voldoening aan de in dit artikel alsmede in artikel 8.5 opgenomen verplichtingen is Compudent jegens de Klant volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

12. Aansprakelijkheid Compudent

12.1. Compudent is niet aansprakelijk, op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die de Klant of een derde mocht lijden terzake van de uitvoering door Compudent van de Overeenkomst c.q. het gebruik door de Klant van de Dienst, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Met name ook wordt onder gevolgschade verstaan, schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot het Systeem of het internet bij Compudent of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op het Systeem, handelingen van andere Klanten of overige internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, loginprocedures, Account en E-mailadres.
12.2. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Compudent te allen tijde beperkt tot de in het lopende contractjaar daadwerkelijk door de Klant aan Compudent betaalde vergoedingen exclusief BTW, zulks met een maximum van EUR 1.000,– per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
12.3. Compudent is tegenover de Klant slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de Klant aan Compudent verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en). Per jaar is Compudent tegenover een en dezelfde Klant slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door de Klant aan Compudent verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en).
12.4. Het bepaalde in het voorgaande laat de aansprakelijkheid van Compudent op grond van titel 3, afdeling 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid) onverlet.
12.5. Voorts zal Compudent geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Compudent danwel haar personeel.
12.6. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan Compudent te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Compudent is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

13. Vrijwaring door Klant

13.1. De Klant vrijwaart Compudent tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Compudent zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Klant van de Dienst is gemaakt, dan wel de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

14. Persoonsgegevens

14.1. De Klant is zowel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst alsook ten behoeve van de facturering verplicht Compudent de juiste persoons- of bedrijfsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers te verstrekken. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan Compudent schriftelijk danwel elektronisch te worden doorgegeven. De Klant staat er jegens Compudent voor in dat deze gegevens juist zijn.
14.2. Compudent bewaart en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

15. Intellectuele eigendom

15.1. De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te verkrijgen tot het Systeem, het Systeem te gebruiken en in dat kader eveneens gebruik te maken van de documentatie en programmatuur. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake blijven berusten bij Compudent en/of de toeleveranciers van Compudent. Het is de Klant niet toegestaan de documentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal de Klant alle kenmerken die bepalend zijn voor de eigendom en de herkomst ongewijzigd laten. Indien derden met betrekking tot de Dienst rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zoals inbeslagneming, dient de Klant terstond van de rechten van Compudent op de hoogte te stellen alsmede Compudent daarover in te lichten. Uitsluitend Compudent is alsdan gerechtigd in deze kwestie op te treden. De Klant zal Compudent ter zake zijn medewerking verlenen. Indien en voor zover Compudent rechten van anderen geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of anderszins die door Klant aan Compudent voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt zal de Klant Compudent voor alle schade die ter zake mocht ontstaan vrijwaren.

16. Verhuizing

16.1. Indien de Klant verhuist dient hij minimaal één maand van tevoren zijn nieuwe adres aan Compudent mede te delen. Voor internetaansluitingen geldt dat de mogelijkheid om een aansluiting mee te laten verhuizen naar het nieuwe adres afhankelijk is van de
afgenomen Dienst. Op de website van Compudent staat vermeld voor welke Diensten deze mogelijkheid aanwezig is. Deze mogelijkheid is in elk geval niet aanwezig voorzover sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden, waaronder het buitenland, of sprake is van andere technische belemmeringen waardoor het verhuizen van de aansluiting niet realiseerbaar is. Voorzover er een contractstermijn van toepassing is heeft de Klant in dat geval niet het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
16.2. Compudent stelt in overleg met de Klant vast wanneer de verhuizing van de aansluiting zal plaatsvinden. Indien de nieuwe aansluiting op het vastgestelde tijdstip niet werkend wordt opgeleverd, is Compudent niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Klant. In dat geval wordt in overleg een nieuw tijdstip voor verhuizing van de aansluiting vastgesteld.
16.3. De Overeenkomst loopt voor, tijdens en na de verhuizing door. De Klant blijft gehouden de vergoedingen te betalen als bedoeld in artikel 7 en de kosten die verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting. De kosten die verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting worden bekend gemaakt op de website van Compudent.

17. Contractsoverneming

17.1. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Compudent. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. De kosten die verbonden zijn aan de contractsoverneming worden bekend gemaakt op de website van Compudent.
17.2. Compudent is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

18. Verjaringstermijn

18.1. Voor de Klant verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst door verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1. Op deze Voorwaarden alsook op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten.

© Copyright - Compudent 2022